Natuurgeneeskunde Sandra Tydeman

S.B. Tydeman , Georg Hegelstraat 10, 7323 JS Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.natuurgeneeskunde-apeldoorn.nl   0651886726

S.B. Tydeman is de Functionaris Gegevensbescherming van de  Praktijk.  Zij is te bereiken via sandrabiancakneefel@hotmail.com 

 

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Ik verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/ of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 - Voor- en achternaam - Telefoonnummer - E-mailadres - adres - geboortedatum - zorgverzekering en nummer.

 

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.

 Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.   Ik raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op , dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.

Ik verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming. 

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar.

 Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden!

 Personalia                                  > Tot verzoek van verwijdering > om diensten te kunnen leveren    

 E-mail adres                               > Tot verzoek van verwijdering > om diensten te kunnen leveren

 Telefoonnummer                      > Tot verzoek van verwijdering > om diensten te kunnen leveren                  

 

 Delen van persoonsgegevens met derden.

 Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschikk in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sandrabiancakneefel@hotmail.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik  u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Bezoek ons!

Behandeling

Op afspraak (eventueel 's avonds)

Aangesloten bij:

De Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijzen, de V.B.A.G. is een beroepsvereniging van zelfstandigen, professionele beroepsbeoefenaars van natuurgeneeswijzen. Om lid te kunnen worden van het V.B.A.G. is een gedegen opleiding vereist. Om vakbekwaam te blijven is jaarlijkse bij- en nascholing verplicht.

Tevens moet de beroepsbeoefenaar een aantoonbare handhaving van praktijkvaardigheid hebben. Dit houdt in dat er een vereiste is van voldoende cliëntgebonden uren zodat expertise en ervaring gegarandeerd zijn. Aan deze eisen voldoet mevrouw Tydeman.
 

Erkent en opgenomen in het Abituriënten Register van SHO Stichting Hoger Onderwijs.

VBAG licentienummer 2081015
RBCZ licentienummer 911629R
AGB praktijkcode 90-015723